Uriki Dhuke Vayasulo - Lyrics

Singer: Sony Komanduri

ఉరికిదూకే వయసులో ..... అదుపు తప్పె నెందుకో
మదిని వీడిమాయలో ... మునిగి తేలేనెందుకో
మాటలోోమోమాటెం .... ప్పదవులోోఆరాటెం
కన్నులోోఉబలాటెం .... కోరిచేరి నిన్ను అడిగెనా
ప్పదవి ప్పదవి చెలిమికై ...ఎదురుచుసేనెందుకో
న్నవుు నేన్న జెంటగా మదిని గెలిచినెందు

నిన్ను తాకగా నేన్న ఇెంద్దధనసేగా
నిన్ను చేరగా మేన్న మెరిసిమురిసేగా
మనమిలా ఊహాలోన తేలగా ... మరు క్షణెం మత్తులోతూలగ
వయసు కోరిెంది .... ఈడు రమమ ెంది
అణువు అణువు నీదెందిగా
తూలీ తేలే వయసులో ..తపుె ఒపుె మరిచెలే
మనసు మనసు మత్తులో ... నిెంగి నల తాకెల