Bhali Aayen Nanik Shah - Lyrics

Singer: Vandana Nirankari

Ho Bhali Aayen Nanik Shah
Angad Asaanjey Nanik Shah
Jiyu Tu Aayein Nanik Shah
Shahan Jo Tu Aahin Shahu
Bewahan Ji Tu Aahin Vaah
Shahan Jo Tu Aahin Shahu
Bewahan Ji Tu Aahin Vaah

Bhali Aayein Nanik Shah
Angad Asaanjey Nanik Shah
Taaran Aayein Nanik Shah
Dukha Tharan Aayein Nanik Shah
Kamma Saaran Aayein Nanik Shah
Shahan Jo Tu Aahin Shah
Bewahan Ji Tu Aahin Vaah
Bhali Aayen Nanik Shah
Angad Asaanjey Nanik Shah

Naam Japaaye Nanik Shah
Satnaam Japaaye Nanik Shah
Aasyun Pudyaye Nanik Shah
Shahan Jo Tu Aahin Shah
Bewahan Ji Tu Aahin Vaah
Shahan Jo Tu Aahin Shah
Bewahan Ji Tu Aahin Vaah
Bhali Aayen Nanik Shah
Angad Asaanjey Nanik Shah

Sukha Sabhu Dindo Nanik Shah
Kashta Katindo Nanik Shah
Jholyun Bharindo Nanik Shah
Shahan Jo Tu Aahin Shah
Bewahan Ji Tu Aahin Vaah
Shahan Jo Tu Aahin Shah
Bewahan Ji Tu Aahin Vaah